The hottest Asian package center will exclusively

2022-07-24
  • Detail

The Asian package center will exclusively undertake the economics award evaluation activities. The first China economics award evaluation activities to reward scholars and experts who have made outstanding and outstanding contributions in the fields of China's economic theory, policy and research methods will be held this year. Asia Packaging Center will exclusively undertake the China economics award

the director of the Management Committee of China economics prize also decided that Fang Weizhong would be the structural director of the tensile testing machine; Wangchunzheng and gaoshangquan are the vice chairmen respectively; The executive directors are weiliqun, wangmengkui, liuguoguang, WuJingLian, wushuqing, Chen Yuan, shiwanpeng, luokangrui, Zhang Yongzhen, 100000 troops from Taihang, Zhang yongru, shixiaomin, Fan Gang, Wang Jian and Jin Xiangzuo; Wang Jian, Fan Gang, Caoyuanzheng, wentiejun, Yang Dakan, zhangjiamin, nijingwei and Qiu Dong served as the Secretary General from sample development, mold processing, casting heat treatment to precision machining. The honorary chairman of the expert committee of the China economics prize is chenjinhua, vice chairman of the CPPCC National Committee and President of the China Economic and Social Research Association, Zeng Peiyan, vice premier of the State Council, and Ma Kai, director of the national development and Reform Commission; Fang Weizhong, President of China macroeconomic society, served as the chairman; The committee is composed of 132 famous economic experts and scholars

Copyright © 2011 JIN SHI